Bærum Kajakklubb

Politiattest

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubber som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Dette gjelder alle fra 15 år og oppover.
Se følgende side for mer informasjon: 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Fremgangsmåte:

1. Ta kontakt med Grete Svensen i BKK  på mail grete.svensen@gmail.com  for å be om  "Bekreftelse på formål med politiattest". Fint om du oppgir fullt navn og fødselsdato (ikke personnummer) i mailen da vi trenger disse opplysningene for å fylle ut skjemaet.

2. Når du har fått skjemaet tilbake fra oss på mail, logger du inn på https://attest.politi.no/ for å søke om politiattesten. Velg  formål "frivillige organisasjoner". Skjemaet "Bekreftelse på formål med politiattest" legges ved søknaden.

3. Du vil motta politiattesten etter et par uker i din digitale postkasse (les mer her), eller pr. post. Da skal du vise denne til styret i BKK ved /Grete Svensen eller Andreas Orheim

Kontaktpersoner i klubben for spørsmål om politiattest:

1) Grete Svensen (BKK styret) grete.svensen@gmail.com

2) Andreas Orheim (BKK styret) andr-orh@online.no
 

Politiattest
Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.
 
Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.
 
Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.
 
Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.
 
Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. 
 
Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.
 
Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. 
 
Søknadsprosess
Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden, en bekreftelse fra EIF på at du trenger politiattest ligger som lenke på høyre side.
 
Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 
 
Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Innhenting av politiattest er gratis.
 
Dersom det foreligger anmerkninger
 
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet, eller ikke fremvist den politiattestansvarlige. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.
 
En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun den styreoppnevnte og vararepresentanten som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.
 

Bærum Kajakklubb
Postboks 196, 1300 Sandvika
bkk@enginor.no

Org.nr: 992 470 623
Bankkonto: 6219.05.65454

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift